Compartimentul secretariat

În Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic funcţionează în compartimentul secretariat, serviciul administrativ-contabilitate și bibliotecă.

Personalul didactic auxiliar își desfășoară activitatea confrom prevederilor Legii nr.198/2023, cu actele normative subsecvente, ale ROFUIP, ale Legii nr.53/2003 cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului de Ordine Interioară, ale Regulamentului intern precum și ale altor prevederi și regulamente în vigoare.

Compartimentul secretariat este asigurat de d-na Gabriela Csizmadia - secretar șef și de d-na Alexandra Dobricean - secretar.

În funcție de specificul activității prestate și natura postului ocupat personalul diactic auxiliar și personalul nedidactic participă activ la buna desfăşurare a activităţilor şcolare