CEAC

Școala Gimnazială NR. 1 Bistrița își propune:

 • Să dezvolte interesul pentru educaţie şi formare permanentă în sensul promovării unui învăţământ modern, deschis şi flexibil, capabil să asigure accesul la toate formele de învăţământ, din perspectiva formării abilităţilor şi competenţelor pentru realizarea succesului personal şi profesional;
 • Să promoveze principiile unui management optim realizării unui climat educaţional incluziv;
 • Să asigure elevilor un demers educațional proiectat în concordanță cu exigențele unei societăți democratice, bazate pe egalitate de șanse;
 • Să asigure tuturor elevilor o educaţie de calitate prin centrarea învăţării pe elev, prin utilizarea unor metodologii noi de lucru şi abordarea educaţiei din perspectiva serviciilor comunitare, prin implicarea părinţilor şi a reprezentanţilor comunităţii în pregătirea şi evoluţia în carieră a elevilor, în raport cu nevoile comunitare;
 • Să promoveze şi să identifice dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil să-şi aleagă viitorul cel mai potrivit şi să se adapteze unei societăţi dinamice;
 • Să asigure aplicarea şi respectarea prevederilor legislaţiei şcolare şi legislaţiei muncii; acţiuni pentru dezvoltarea capacităţii instituţionale, de elaborare, planificare şi implementare de programe şi prin care se urmăreşte asigurarea încrederii beneficiarilor că sunt îndeplinite standardele de calitate de către furnizorul de educaţie în vederea obţinerii rezultatelor optime ale învăţării, cultivării excelenţei, reducerii abandonului şcolar, a reducerii analfabetismului functional;
 • Să îmbunătățească starea de bine a elevilor în toate activitățile asociate cu învățarea, derulate în școală, acasă sau în alte contexte și situații de învățare;
 • Să crească adaptarea școlară;
 • Să medieze succesul şi integrarea școlară a tuturor copiilor aparținând categoriilor/grupurilor vulnerabile, prin asigurarea accesului la educație;
 • Să valorizeze colaborarea cu parteneri din comunitatea locală și din Europa.

Valorile care ne ghidează activitatea sunt:

 • Integritatea;
 • Etica;
 • Transparența;
 • Colaborarea;
 • Implicarea;
 • Responsabilitatea

Responsabilitățile CEAC la nivelul Școlii Gimnaziale NR. 1 Bistrița:

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calității elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, analizează rapoartele întocmite cu ocazia inspecţiilor generale şi tematice şi formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei la nivelul unităţii de învăţământ. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calității colaborează cu ARACIP, cu biroul judeţean pentru inspecţie şcolară şi asigurare a calităţii, cu Consiliul de administraţie, cu structurile asociative ale părinţilor, cu Consiliul şcolar al elevilor şi cu Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.

Atribuţiile Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calității sunt:

a) coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de conducerea Școlii Gimnaziale Nr. 1 Bistrița;

b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița. Raportul anual de evaluare internă (RAEI) se validează de către Consiliul de administraţie, la propunerea coordonatorului comisiei, şi se prezintă, spre analiză, Consiliului profesoral. Raportul este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare;

c) elaborează o strategie care cuprinde cel puţin următoarele direcţii: rezultatele învăţării, reducerea analfabetismului funcţional, reducerea absenteismului, abandonului şcolar şi părăsirii timpurii a şcolii, precum şi promovarea excelenţei;

d) formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei.

e) Membrii CEAC elaborează fişe şi instrumente de autoevaluare, reactualizează baza de date referitoare la asigurarea internă a calității, întocmesc rapoarte şi note de constatare şi propun măsuri corective şi preventive, participă la întocmirea documentelor de proiectare la nivelul comisiei și colectează dovezi pentru întocmirea raportului de autoevaluare.

Procedura de culegerea datelor privind activitățile desfăşurate se va face prin:

a) observarea activităților desfășurate;

b) analiza documentelor şcolare;

c) analiza rapoartelor catedrelor/comisiilor/compartimentelor din unitate și a altor documente reprezentative.

Evaluarea calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar constă în examinarea multicriterială a măsurii în care Școala Gimnazială NR. 1 Bistrița şi programele acesteia îndeplinesc standardele de calitate.

Evaluarea internă a calităţii în învăţământul preuniversitar are loc atunci când evaluarea calităţii este efectuată de însăşi Școala Gimnazială NR. 1 Bistrița. Atunci când evaluarea calităţii este efectuată de ARACIP, aceasta ia forma evaluării externe

Îmbunătăţirea calităţii educaţiei presupune evaluare, analiză şi acţiune corectivă continuă din partea Școlii Gimnaziale Nr. 1 Bistrița, bazată pe selectarea şi adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum şi pe alegerea şi aplicarea standardelor de calitate.

În evaluarea calităţii educaţiei, sunt respectate obligatoriu valorile şi principiile prevăzute la art. 2 şi 3 din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023.